Gidsen


“Ik vraag je ten diepste om geduldig te zijn naar alles dat onopgelost is in je hart en om alle vragen lief te hebben zoals afgesloten kamers en als boeken, geschreven in een vreemde taal”. Rilke

Psychologisch onderzoek en Assessment center
Gidsen HR  Advies
INFORMATIE VOOR DE DEELNEMER


Psychologisch onderzoek


Een psychologisch onderzoek met assessment center duurt - afhankelijk van de uitgebreidheid van de vraagstelling - ca. 6 tot 8 uur. Na een kort kennismakings­gesprek waarin de bedoeling van de testdag en verdere procedure wordt uitgelegd, begint het onderzoek.


Een psychologisch onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:


Diepte-interview.
In een gesprek van 1 tot 1,5 uur bespreekt de psycholoog met u uw levensloop en richt zich op de competenties die onderzocht moeten worden. Kritisch hierbij zijn de beslismomenten als keuze voor opleidingen, nieuwe werkkring(en), bijzondere privé-omstandigheden, e.d.


Verstandelijke capaciteiten en intelligentie.
Met verschillende testen brengt het onderzoek de verstandelijke capaciteiten in kaart en doet een uitspraak op welk intelligentieniveau u zit en welk abstractieniveau u aan zou kunnen. Bij de onderdelen moet u denken aan verbanden leggen tussen verbale begrippen en patronen herkennen in getallenreeksen. Met denk- en werkniveau bedoelen we onder meer het vermogen om nieuwe kennis te verwerven en complexe problemen te doorgronden en op te lossen, waarbij ook snelheid en nauwkeurigheid van belang zijn. Voor de onderdelen van deze module is steeds een beperkte hoeveelheid tijd beschikbaar. Het is dan ook normaal dat u niet alle opdrachten binnen de tijdslimiet afkrijgt.


Persoonlijke eigenschappen.
Door het invullen van verschillende persoonlijkheidsvragenlijsten geeft u aan hoe u aankijkt tegen uw eigen persoonsbeeld. Ook kunnen stijlen van beïnvloeding, drijfveren en motivationele factoren hiermee worden uitgelicht.


Beroepskeuze.
Voor alle functieniveaus kunnen wij de beroepsinteresses en -voorkeuren in kaart brengen. De advisering inzake de loopbaanontwikkeling, maar bijv. ook voor het kiezen van een juiste vervolgopleiding, vindt altijd in een bredere context, dus met intelligentie- en persoonlijkheidsonderzoek, plaats.


Management- of adviesvaardigheden.
Bij leidinggevende of adviserende functies zijn iemands vaardigheden en stijlen op het gebied van organiseren, adviseren en leidinggeven en – voor zover vereist - het vermogen tot visieontwikkeling en beleidsvorming van belang. Ook deze stijlen kunnen wij door middel van verschillende vragenlijsten vaststellen.


Assessment center


Het assessment center sec omvat een aantal - op de kritische competenties toegesneden - rollenspellen. Deze simulaties zijn zo ingericht dat ze het gedrag oproepen dat u in de praktijk moet laten zien in de functie die u uitoefent of wilt gaan uitoefenen. Dit gedrag wordt vervolgens beoordeeld aan de hand van vooraf gedefinieerde criteria. Tijdens een simulatieoefening wordt het gedrag geobserveerd dat belangrijk is voor uw toekomstige functioneren. Eén of meerdere beoordelaars observeren u. In een simulatie kan u bijvoorbeeld gevraagd worden een bepaalde rol te vervullen of taak uit te voeren.
Rapportage en advies


Aan de hand van de testuitslagen kan de psycholoog zich een beeld vormen van u als persoon en van uw capaciteiten ten opzichte van een relevante normgroep. Daarnaast kan de psycholoog aangeven in welke mate er positieve, negatieve of geen indicaties aangetroffen worden ten aanzien van enkele relevante competenties.


De psycholoog zal de rapportage eerst aan u voorleggen en alleen met uw toestemming doorsturen naar de opdrachtgever. Op de dag van het assessment zal met u een afspraak worden gemaakt voor het terugkoppelen van de resultaten, wat eventueel ook telefonisch kan plaatsvinden.


Geheimhouding en beroepsregels


De psycholoog die het onderzoek uitvoert is verplicht de regels voor beroepsuitoefening te hanteren. Deze regels worden voorgeschreven door het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen). Daarnaast is hij / zij verplicht de onderzoeksgegevens strikt geheim te houden. Er kan alleen aan een andere opdrachtgever informatie worden gegeven, als u ons schriftelijk machtigt.


Wanneer u de gegevens uit het onderzoek voor een volgende vraagstelling wilt gebruiken, wordt er geen kopie van het eerste advies verstrekt. De vraagstelling moet dan eerst worden doorgesproken met de organisatie. Een aanvullend onderzoek kan nodig zijn, als de oorspronkelijke gegevens niet voldoende zijn. De kosten van dit onderzoek worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.


Na vier jaar wordt uw dossier vernietigd. De gegevens kunnen dan zo verouderd zijn, dat zij niet meer gebruikt kunnen worden.